سامانه متمرکز درخواست خدمات سازمان فناوری اطلاعات ایران

سامانه متمرکز درخواست خدمات سازمان فناوری اطلاعات ایران

به منظور تمرکز در ارائه خدمات ، سامانه ثبت آدرس های اینترنتی با میزبانی داخلی (https://icip.ito.gov.ir) با سامانه متمرکز درخواست خدمات سازمان فناوری اطلاعات ایران به نشانی (https://g2b.ito.gov.ir) از تاریخ 98/2/18 ادغام شد. لطفاً زین پس جهت ثبت تغییرات به سامانه https://g2b.ito.gov.ir مراجعه نمایید.

خدمات قابل ارائه فعلی
  • درخواست امکانات هم مکانی در خارج از تهران
  • درخواست خدمات مراکز داده (سرور فیزیکی و مجازی) خارج از تهران
  • درخواست امکانات برای ارائه دهندگان خدمات ویژه کودکان
  • ثبت دامنه های اینترنتی با میزبانی داخلی متقاضیان اعمال تعرفه ترجیحی
خدمات آتی
  • درخواست خدمات ثبت نرم افزار و کمیته حق اختراع
  • درخواست خدمات احراز هویت شاهکار
  • درخواست خدمات اطلاعات پست و جغرافیایی
  • درخواست خدمات واکاو